Alioşa ” File de Jurnal ”

16/03/2020

” Mai BINE mai TÂRZIU decât NICIODATĂ ” ………..

Filed under: generale,republicate — Aliosa @ 6:35 pm

În loc de motto:

 • – De ce TITLUL de mai sus ??? 😦 🙂 😦
 • – Pentru că, STAREA de URGENȚĂ trebuia DECRETATĂ în urmă cu o LUNĂ de zile , dar din cauza jocului de-a ” guvernul meu”  și cu gândul obsesiv  la alegerile ANTICIPATE parlamentare , președintele României, a ”tras de timp  ” ca să mă exprim elegant în plină PANDEMIE de  CORONAVIRUS , ca să-și ATINGĂ prin Ludovic Orban, președintele PNL(PDL)  scopurile personale   😦 😦 😦  adică, ” vreau guvernul meu” , ” vreau un guvern liberal pe care pot să-l numesc guvernul meu” 🙂 😦 🙂 ,   ” vreau PARLAMENTUL meu” , ” vreau ALEGERI parlamentare ANTICIPATE ” și chiar ”vreau chirurgul meu”                        https://aliosapopovici.wordpress.com/2020/01/13/

 

– Ca urmare a PANDEMIEI de CORONAVIRUS decretată de Organizația Mondială a Sănătății ,
urmare a faptului că numărul de ROMÂNI infectați cu COVID-19

descc483rcare

a trecut de 168 de persoane, iar PANDEMIA de CORONAVIRUS se răspândește ” pas cu pas” în ” România normală”,

 

 

luând în considerare faptul că SĂNĂTATEA poporului ROMÂN
în aceste circumstațe nefericite,
este VITALĂ pentru viitorul NAȚIUNII ROMÂNE ,

 

 

 

 

președintele ROMÂNIEI, Klaus WERNER Johannis

a DECRETAT OFICIAL pe întreg

teritoriul ROMÂNIEI,

 

 

STAREA de URGENȚĂ !

” DECRET nr. 195 din 16 martie 2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
EMITENT
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 16 martie 2020

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020,
luând în considerare experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice neesențiale, dar mai ales îngrădirea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale, fără de care celelalte acțiuni desfășurate nu ar fi putut avea efectul scontat,
în contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în principal cele limitrofe, dar și cele cu comunități mari de cetățeni români, din care 12 state au adoptat măsuri speciale prin instituirea unor stări excepționale în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecției,
luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,
ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,
subliniind necesitatea instituirii stării de urgență pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate la nivel național și internațional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
în considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale,
ținând cont de faptul că restrângerea exercițiului unor drepturi nu trebuie să afecteze substanța lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate democratică și să fie proporțională cu scopul urmărit,
văzând Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență,
având în vedere propunerea Guvernului de instituire a stării de urgență,
în temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constituția României, republicată, și ale art. 3 și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articolul 1
Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.
Articolul 2
Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (4):
a) libera circulație;
b) dreptul la viață intimă, familială și privată;
c) inviolabilitatea domiciliului;
d) dreptul la învățătură;
e) libertatea întrunirilor;
f) dreptul de proprietate privată;
g) dreptul la grevă;
h) libertatea economică.
Articolul 3
În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată prevăzute în anexa nr. 1.
Articolul 4
(1) În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute lapct. 1-7 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară.
(3) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 8 din anexa nr. 2, se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență sau înlocuitorul legal al acestuia.
(4) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală se dispun potrivit alin. (2) și (3) potrivit evaluării realizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu acordul primministrului, pe baza următoarelor criterii:
a) intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;
b) frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică;
c) numărul de pacienți critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;
d) capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale și de utilități publice pentru populație;
e) capacitatea autorităților publice de a menține și asigura măsuri de ordine și siguranță publică;
f) măsurile instituite de alte state cu impact asupra populației sau situației economice a României;
g) capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;
h) apariția altor situații de urgență.
(5) Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanțele militare sau prin ordinul prevăzut la alin. (3) revine Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 5
(1) Coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical și de protecție civilă la situația de urgență generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu celelalte instituții implicate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
(2) Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență sunt aplicabile și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 6
Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.
Articolul 7
Instituțiile sprijină structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, în îndeplinirea misiunilor, conform legislației în vigoare.
Articolul 8
Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
Articolul 9
Prezentul decret se transmite Parlamentului în vederea exercitării atribuției prevăzute de art. 93 alin. (1) din Constituție.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 16 martie 2020.
Nr. 195.
Anexa nr. 1

MĂSURI
de primă urgență cu aplicabilitate directă
Capitolul I Domeniul ordine publică
Articolul 1
Poliția Locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 2
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se subordonează operațional unităților teritoriale de poliție, care stabilesc activitățile de sprijin pe care acestea le execută.
Articolul 3
Serviciile voluntare de pompieri (situații de urgență) se subordonează operațional unităților teritoriale pentru situații de urgență, care stabilesc responsabilitățile și modul de acțiune al acestora.
Articolul 4
Serviciile publice de ambulanță se subordonează operațional inspectoratelor pentru situații de urgență.
Articolul 5
(1) Ministerul Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective/zone, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistență medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației.
(2) Instituțiile din cadrul Sistemului național de ordine publică și securitate națională suplimentează, la nevoie, efectivele și tehnica pentru intervenție, prevăzute în planuri, în funcție de evoluția situației.
Articolul 6
Instituțiile din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională pot angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă sau cadre care au trecut în rezervă, cărora le-au încetat raporturile de serviciu.
Articolul 7
Pentru ca efectivele instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională să fie mereu la dispoziție în scopul intervenției în cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe perioada stării de urgență, se suspendă exercițiile, simulările, aplicațiile și orice alte activități care pot interfera cu măsurile luate de autoritățile competente destinate prevenirii și combaterii răspândirii infecțiilor cu COVID19, cu excepția celor cu caracter militar desfășurate în poligoanele de instrucție.
Capitolul II Domeniul economic
Articolul 8
Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.
Articolul 9
Pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID19, autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție a materialelor și echipamentelor necesare combaterii acestei epidemii.
Articolul 10
Autoritățile publice centrale, precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.
Articolul 11
Beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/ organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii.
Articolul 12
Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.
Articolul 13
Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică.
Articolul 14
Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.
Articolul 15
Pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.
Capitolul III Domeniul sănătății
Articolul 16
În structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare.
Articolul 17
Prelungirea aplicabilității actelor normative, cu valabilitate până la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale și medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, programe naționale de sănătate – preventive și curative, pe perioada stării de urgență, cu modificarea prevederilor, în caz de necesitate, după cum urmează:
a) serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);
b) serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;
c) decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat;
d) decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră;
e) prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici.
Articolul 18
În cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea pacienților cu COVID-19, prețurile medicamentelor pot depăși prețurile maximale aprobate de Ministerul Sănătății.
Articolul 19
Pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pot fi suspendați din funcțiile de conducere conducătorii unităților sanitare, direcțiilor de sănătate publică, caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanță, precum și autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate să exercite temporar aceste funcții să fie funcționari publici.
Articolul 20
Pe perioada stării de urgență se pot realiza transferuri între bugetele Ministerului Sănătății și Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (în ambele sensuri), precum și între diferitele linii de buget ale Ministerului Sănătății sau Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în funcție de necesități.
Articolul 21
Influențele financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul medical și nemedical din unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate – titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice.
Articolul 22
Valoarea procentului aferent contribuției clawback pentru trimestrul I al anului 2020 se plafonează la valoarea trimestrului IV al anului 2019.
Articolul 23
Pentru serviciile medicale, medicamente, investigații paraclinice acordate în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.
Articolul 24
Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar.
Articolul 25
Pe perioada stării de urgență, modificările de structură din cadrul unităților sanitare se vor aviza de către direcțiile de sănătate publică locale în funcție de necesitați.
Articolul 26
Pe perioada stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se pot introduce noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-19.
Articolul 27
Se autorizează prescripțiile de tratamente „offlabel“ în cazul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, după ce aceste tratamente sunt avizate de către comisia de politică a medicamentului din cadrul unității sanitare respective.
Articolul 28
(1) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de către direcțiile de sănătate publică de materiale necesare în perioada pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să se realizeze de către direcțiile de sănătate publică prin procedură de achiziție directă.
(2) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de către unitățile sanitare de materiale și medicamente necesare în perioada pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să se realizeze de către unitățile sanitare prin procedură de achiziție directă.
(3) Ministerele cu sistem de sănătate propriu pot face achiziții directe pentru unitățile sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort, cât și din cele ale unităților sanitare.
Articolul 29
(1) Prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.
(2) Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale.
(3) Cheltuielile necesare se asigură prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, și bugetele locale.
Capitolul IV Domeniul muncii și protecției sociale
Articolul 30
Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare.
Articolul 31
Prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe perioada stării de urgență.
Articolul 32
(1) Pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.
Articolul 33
Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.
Articolul 34
Pe durata stării de urgență are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepția controalelor dispuse de către ministrul muncii și protecției sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.
Articolul 35
Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe perioada stării de urgență.
Articolul 36
Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.
Articolul 37
Prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.
Articolul 38
Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică.
Articolul 39
Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
Articolul 40
Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
Capitolul V Domeniul justiție
Articolul 41
Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.
Articolul 42
(1) Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru cauzele de competența acesteia și, respectiv, de colegiile de conducere ale curților de apel pentru cauzele de competența lor și pentru cauzele de competența instanțelor care funcționează în circumscripția lor teritorială, putând fi, după împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanțelor menționate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență.
(2) Pe durata stării de urgență, pentru judecarea proceselor prevăzute la alin. (1), instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.
(3) În procesele prevăzute la alin. (1), când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.
(4) Amânarea judecării cauzelor prevăzute la alin. (1) poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.
(5) Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.
(6) În temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.
(7) Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele prevăzute la alin. (6), aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele prevăzute la alin. (6) în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.
(8) După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor prevăzute la alin. (6) se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.
Articolul 43
(1) Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la:
a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;
c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.
(2) Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la alin. (1) lit. c) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor.
(3) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.
(4) Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic, indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte.
(5) Termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, altele decât cele reglementate de alin. (1), se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului decret, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului decret.
(6) Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate.
(7) Se suspendă de drept organizarea licitațiilor publice în cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate în procesele penale.
(8) Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescripția răspunderii penale se suspendă.
Articolul 44
Pe durata stării de urgență, prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător și în procedurile de competența Inspecției Judiciare.
Articolul 45
(1) Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
(2) Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică.
(3) Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice în registrul comerțului, din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează prin mijloace electronice.
Articolul 46
În executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, precum și obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială, respectiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității rezultată din înlocuirea amenzii penale se suspendă pe durata stării de urgență. Pentru situațiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a împlinit în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiune despre imposibilitatea obiectivă de executare.
Articolul 47
(1) În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.
(2) Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 de minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 de minute pe zi. Dreptul deținuților la convorbiri on-line, indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.
(3) Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate.
(4) Pentru minorii privați de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de deținere acționează ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale și a măsurilor de prevenție.
(5) În completarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, polițistul de penitenciare este obligat să participe la toate activitățile desfășurate în conformitate cu dispozițiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihnă, timpul lucrat suplimentar în această împrejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunzător.
(6) Pe perioada stării de urgență, în raport cu necesitățile și situația operativă existente la nivelul unității penitenciare unde este încadrat sau al altei unități din poliția penitenciară, polițistului de penitenciare i se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii.
Capitolul VI Domeniul afaceri externe
Articolul 48
Pe perioada stării de urgență, Ministerul Afacerilor Externe îndeplinește următoarele atribuții:
a) va menține funcțiile și atribuțiile sale conform Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, și va asigura, prin misiunile diplomatice ale României, reprezentarea României în cadrul tuturor reuniunilor care vor fi organizate pe durata menținerii stării de urgență în România, în special la nivelul Uniunii Europene, Consiliului Europei, NATO, ONU, indiferent de domeniul vizat de reuniune;
b) va notifica Secretarului General al ONU și Secretarului General al Consiliului Europei măsurile adoptate prin decretul de instituire a stării de urgență care au ca efect limitarea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale, în conformitate cu obligațiile internaționale ce revin României;
c) va asigura comunicarea exclusivă cu misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în România, precum și cu reprezentanțele/birourile organizațiilor internaționale din România, sens în care autoritățile competente vor furniza toate informațiile necesare;
d) va asigura respectarea normelor dreptului internațional relevante în contextul aplicării dispozițiilor prezentului decret în situația în care membrii misiunilor diplomatice/oficiilor consulare/reprezentanțelor/birourilor organizațiilor internaționale vor fi testați pozitiv cu COVID-19;
e) va menține comunicarea cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate pentru transmiterea oricăror instrucțiuni și informări necesare în contextul aplicării prezentului decret, sens în care autoritățile competente vor furniza MAE informațiile necesare;
f) va dispune măsurile necesare în condițiile în care membrii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României vor intra în auto-izolare sau carantină conform legii din statele de reședință în cazul testării pozitive cu COVID-19 a unuia sau a unor membri ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României (inclusiv membrii de familie), inclusiv din perspectiva asigurării continuității drepturilor acestora (salariale sau de orice altă natură).
Capitolul VII Alte măsuri
Articolul 49
Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă.
Articolul 50
Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
Articolul 51
(1) Autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii.
(3) Organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a măsurilor prevăzute la alin. (1).
Articolul 52
(1) La propunerea ministerelor și autorităților publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, analizează și face propuneri de folosire a unor resurse materiale și umane în vederea sprijinirii populației afectate, precum și satisfacerii cererilor de produse și servicii destinate nevoilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, inclusiv prin scoaterea, în condițiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.
(2) În aplicarea alin. (1) autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții de bunuri și chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public în scopul rezolvării problemelor materiale de orice natură și asigurarea forței de muncă.
Articolul 53
În perioada stării de urgență, drepturile prevăzute la art. 35 alin. (2)-(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, se acordă fără a se ține cont de obligativitatea încadrării în limita de 3% prevăzută la alin. (4) și (5) ale aceluiași articol și fără a ține cont de plafonul maxim de ore anual stabilit la alin. (6) al aceluiași articol.
Articolul 54
(1) Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.
(2) În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.
(3) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.
(4) În situația în care eliminarea la sursă a conținutului prevăzut la alin. (3) nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să blocheze imediat accesul la respectivul conținut și să informeze utilizatorii.
(5) La decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conținutul care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele de la alin. (3) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale.
Articolul 55
În perioada stării de urgență pot fi depășite normele de dotare și consum prevăzute de reglementările în vigoare, dacă această depășire se datorează efectelor evoluției COVID-19 și măsurilor de protecție și prevenire.
Articolul 56
Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.
Articolul 57
Guvernul României efectuează, în regim de urgență, rectificarea bugetară, în vederea asigurării resurselor financiare necesare.
Anexa nr. 2

MĂSURI
de primă urgență cu aplicabilitate graduală
1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;
4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;
5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
6. Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;
7. Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19;
8. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:
(i) urgențe de ordin I – pacienți internați prin unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;
(ii) urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați nu pot fi externați);
(iii) pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19” .

Prevederile  din Anexa  1  și Anexa 2 ce fac parte integrantă a prezentului DECRET prezidențial  se pot consulta de cei/cei interesați/interesate, accesând SURSA :

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223831

 

Cu Vreau doar RESPECT !Alioșa .

10 comentarii »

 1. Bine ca a decretat pana la urma dar tot are hibe decretul si nu cred ca renunta la el sa decreteze altul mai corect si mai la vedere nu cu ambiguitati, trimiteri ce se pot interpreta in fel si chip. Mai iese Basescu pe la Romania TV care-i acorda multa incredere (f.ciudat, oare cu cine din secu s-or fi aliat de e asa pretios Basescu) si le mai da idei ce si cum ca nu e cum si-ar dori si nu pot face prea mari ticalosii cum s-ar dori .

  O saptamana plina de sanatate draga Aliosa tuturor celor dragi tie si tuturor in lumea mare ca avem nevoie in aceste momente grele.

  Comentariu de Beta — 16/03/2020 @ 9:04 pm | Răspunde

  • Bună seara , Anda ! 🙂

   Despre aparițiile ”JAVREI ORDINARE” la televiziunea pe care-o menționezi,
   spun fără teama dea greși ,că Traian Băsescu ,
   spune ce spune,numai și numai din rațiuni politice MESCHINE ! 😦

   Mă BUCUR că ai INTUIT foarte bine că DECRETUL are MULTE HIBE și …………………,
   ” dă mână LIBERALILOR” să-și BAGE mâinile până după COATE în VISTERIA statului ! 😦

   Despre DECRETUL ” pitrocit” de alții și semnat de Klaus WERNER Johannis ,
   DECRET sus REPUBLICAT de pe SURSA postată la VEDERE ca să nu mă mai ” MUȘTE”
   ” cap de câine” ÎNDOCTRINAT de propaganda penelisto-pedelisto-securisto-johannistă,
   cel mai BINE și la OBIECT comentează vizitatorii și vizitatoarele siteului :

   https://www.cotidianul.ro/document-decretul-lui-iohannis-fara-urgenta-despre-starea-de-urgenta/

   Pun PARIU cu Domnia Ta că JOI, 19 MARTIE,
   când în Parlamentul României se va DEZBATE decretul respectiv în vederea VALIDĂRII,
   parlamentarii OPOZIȚIEI vor SESIZA toate ” HIBELE” 🙂 ,
   vor propune tot felul de AMENDAMENTE 🙂 ,
   parlamentarii PNL)PDL) vor face CIRC ,nu glumă 🙂 😦 🙂
   iar mulți LIDERI de PARTIDE vor avea mari OBIECȚII versus DECRETUL prezidențial , vor face destule AMENDAMENTE pe care, Johannis nu le va BĂGA în SEAMĂ 😦 🙂 😦 și chiar dacă respectivii lideri de partide NU vor SEMNA decretul respectiv,

   el tot își va urma CURSUL spre BUCURIA clientelei și a sponsorilor penelisto-pedelisto-johanniști
   care VOR PRIMI OFERTE COMERCIALE cu nemiluita …………….,
   iar LEUL se va micșora ” pas cu pas” în raport cu EURO !!! 😦 😦 😦
   La ora când postez aceste cuvinte, EURO a atins MAXIMUL ISTORIC în RAPORT cu LEUL ROMÂNESC :
   1 ( un ) EURO =4,8242 lei !!! 😦 😦 😦
   Pentru cei/ele care încă NU-ȘI dau seama de CATASTROFA în care se ÎNDREAPTĂ
   ” pas cu pas” 😦 ” România normală”:) condusă de niște anormali,
   FACTURILE le TELEFONIA MOBILĂ vor CREȘTE 😦
   RATELE la CREDITELE în EURO făcute de ROMÂNI se vor MĂRI SEMNIFICATIV 😦 😦 😦
   iar PREȚURILE mărfurilor din IMPORT, vor EXPLODA chiar dacă în DECRETUL lui Johannis se prevede
   ” PLAFONAREA PREȚURILOR” !!! 🙂 😦 🙂
   Mulțumesc pentru vizită, comentariul pertinent și la obiect dar și pentru SUPERBA imagine URARE !!! 🙂 🙂 🙂
   O săptămână BINECUVÂNTATĂ întregii FAMILII , Anda ! 🙂

   Comentariu de Aliosa — 16/03/2020 @ 10:08 pm | Răspunde

 2. @ ALLL !!!

  Pentru astăzi, 17 martie, a.c., am reținut din mass media scrisă și vorbită , următoarele ȘTIRI :

  1) Încă un parlamentar PNL(PDL) a fost CONFIRMAT pozitiv cu COVID-19 ……
  Este vorba despre deputatul PNL(PDL) Mircea Baniaș .

  Și uite așa, spre OFTICA lui protestatarului de serviciu , Dide ,
  care și-a DORIT ca fiecare ROMÂN care se întoarce acasă din țările cu COVID-19
  ( ” ZONELE ROȘII ” )
  să INFECTEZE 3 parlamentari sau lideri PSD-iști 😦 😦 😦

  Spre a lui și al liberalilor ” GHINION” 🙂 🙂 🙂
  până la această oră, nici un PARLAMENTAR sau LIDER PSD nu a fost depistat ca fiind INFECTAT cu COVID-19 🙂 🙂 🙂
  timp în care, numărul LIBERALILOR confirmați ca INFECTAȚI cu COVID-19 a ajuns la 5 ( CINCI ) :
  – senatorul PNL, contraamiralul Vergil CHIȚAC , anunțat de oficiali NATO că ar putea fi SUSPECTAT de COVID-19 după participarea la o ÎNTRUNIRE a NATO,în loc să ANUNȚE ceară TESTAREA , a TĂCUT și ASTFEL, și-a INFECTAT toată FAMILIA 😦 😦 😦 ( soția, fiul ,nora însărcinată, nepotul de 3 ani ) 😦 😦 😦
  și doar DUMNEZEU știe și câte din cele 400 de FEMEI cu care a interacționat la o petrecere de ziua femeii ;
  – primarul DEVEI ;
  – vicepreședintele CJ Hunedoara;
  – deputatul PNL(PDL) Heiuș , toți TREI participanți la o ședință PNL(PDL) la care a fost și senatorul liberal Chițac 😦
  și ieri,deputatul PNL(PDL) Mircea Baniaș …., care a declarat că NU a DAT MÂNA cu Chițac…………………………..

  2) Președintele FRANȚEI, Emmanuel MACRON a anunțat răspicat că , începând de ASTĂZI de la PRÂNZ,
  Uniunea Europeană își închide granițele pentru 30 de zile !
  – Crezi că și ” guvernul meu-5” ( Orban 3 ) va lua o asemenea măsură și pentru ROMÂNIA ??? 🙂 😦 🙂

  3) Germania Federală a INTERZIS de LUNI, 16 MARTIE, printre altele, și ADUNĂRILE în lăcaşurile de cult…………………….

  LA NOI însă, în chiar plină PANDEMIE de CORONAVIRUS, Arhiepiscopul Tomisului și Constanței ,
  RECENT scăpat de ÎNCHISOARE de niște judecători cu FRICĂ de DUMNEZEU în DOSARUL primirii de subvenții europene NECUVENITE 😦 🙂 😦
  ” ÎMPĂRTĂȘEA ” enoriașii dobrogeni de-a VALMĂ 😦 băgându-le în GURĂ ANAFURA cu aceeași LINGURIȚĂ !!! 🙂 😦 🙂

  4) ȘTIU că NU va COMENTA NIMENI știrile sus postate 🙂 dar puțin îmi pasă !!! 🙂 🙂 🙂
  Ce-am VRUT să SPUN, am SPUS chiar dacă un individ virtual ce are la gravatar un ” cap de câine”
  se va OFTICA rău de tot din MOTIVE doar de el ȘTIUTE și de MINE de la ” prima citire” BĂNUITE !!! 🙂 🙂 🙂

  Iar pentru persoanele care ar îndrăzni în GÂND să mă ACUZE de răspândirea de INFORMAȚII FALSE,
  le SUGEREZ să ACCESEZE linkul
  https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0UIqLpFWyreIakKe6YKIB7fl-0F1-g5p1_uHeJSBBxmAbdTsrG7O-Ctn0#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
  în care, chiar și ORBII și RETARDAȚII își dau seama că nu fac altceva decât să PREIAU ȘTIRI ADEVĂRATE
  pentru a fi AFLATE și de persoanele virtuale care mă CRITICĂ ” pas cu pas” 😦 😦 😦
  pentru a arăta cu subiect și predicat că ” România normală ” este în total IMPAS 😦
  din cauza unor guvernanți de putere ahtiați 😦
  ce n-are rost a fi fi nominalizați 😦
  căci sunt deja de milioane de ROMÂNI cunoscuți ,
  ca niște mincinoși, impostori, aroganți și nepricepuți ……………………………….

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 17/03/2020 @ 7:32 am | Răspunde

 3. un sereno martedì pomeriggio

  Comentariu de newwhitebear — 17/03/2020 @ 6:44 pm | Răspunde

  • Buongiorno, Gian Paolo ! 🙂

   Il killer CORONAVIRUS non ha confini, la storia circola mentre è invisibile e difficile da rilevare! 😦
   Mi fa male il cuore quando sento che in Italia le persone muoiono per COVID-19! 😦
   Spesso le autorità degli stati infetti COVID-19 fanno ciò che possono,
   nei limiti dei materiali sanitari che hanno a disposizione e i risultati sono spesso deludenti! 😦
   Per questo motivo, la speranza rimane solo in DIO! 🙂
   Lunedì 16 marzo, a.c. e in ROMANIA fu dichiarato lo stato di emergenza
   e furono immediatamente messe in atto misure contro la diffusione del killer CORONAVIRUS! 😦
   Come in te e in ROMANIA, lo slogan viene ascoltato sempre di più:
   „Resta a casa” !!! 🙂 🙂 🙂 🙂

   ” TUTTI a CASA” !!! 🙂 🙂 🙂
   Grazie mille per il tuo comment ! 🙂
   Sereno mercoledi !

   Alioșa .

   Comentariu de Aliosa — 18/03/2020 @ 7:26 am | Răspunde

 4. @ ALLL !!! 😦 😦 😦

  1) UEFA a AMÂNAT cu UN AN 🙂 🙂 🙂
  Campionatul European de Fotbal ce urma să se desfășoare începând cu 15 IUNIE 2020 în 12 ORAȘE din UE,
  printre care și Capitala României, BUCUREȘTI 🙂 🙂 🙂 care urma să găzduiască pe stadionul ARENA NAȚIONALĂ 4 ( patru) MECIURI de FOTBAL……………..
  DECIZIA a fost luată cu VOTUL tuturor reprezentanților Federațiilor de Fotbal Naionale din toate cele 55 de ȚĂRI afiliate ! 🙂
  În CONCLUZIE,
  EURO 2020 se va desfășura în aceleași LOCURI dar în 2021 !!! 🙂 🙂 🙂
  Cu alte cuvinte,
  deja mă GÂNDESC ce se va întâmpla cu BILETELE pe care le-am cumpărat ONLINE pentru EURO 2020 ……….

  Cu riscul de a fi INTERPRETAT în fel și chip de DETRACTORII mei 😦
  PANDEMIA de CORONAVIRUS are pentru ROMÂNIA SPORTIVĂ 🙂
  și O PARTE BUNĂ !!! 🙂 😦 🙂

  – AMÂNAREA lui EURO 2020 pentru 2021 ,
  asigură TOATE CONDIȚIILE ” guvernului meu-5 ” (KWI) , Orban 3 😦 😦 😦
  pentru FINALIZAREA lucrărilor la cele 4 STADIOANE de FOTBAL programate de UEFA a fi GATA până la ÎNCEPUTUL lunii IUNIE 2020,
  LUCRĂRI rămase foarte mult în URMĂ din cauza JOCULUI lui Johannis de-a ” guvernul meu” 😦 😦 😦
  dar și legătura feroviară între GARA de NORD din BUCUREȘTI și Aeroportul Internațional OTOPENI pentru DEPLASARE SUPORTERILOR STRĂINI ce urmau să vină în ROMÂNIA să-și SUSȚINĂ favoriții !!! 🙂 🙂 🙂

  De unde se vede că VORBA populară românească :

  ” PROST să fii, NOROC să AI ” 🙂 🙂 🙂 este tare ACTUALĂ ! 🙂

  2) LEUL românesc SLĂBEȘTE pas cu pas” și ceas de ceas 😦 😦 😦
  iar EURO, se ÎNGRAȘĂ tot ” pas cu pas ” 😦 😦 😦
  iar un octogenar de la BNR ne ÎNDEAMNĂ să STĂM CALMI că nu-i nimic RĂU în asta !!! 😦 😦 😦

  Dacă ar avea SÂNGE în VENE și CONȘTIINȚĂ de ROMÂN ,
  ar INIȚIA un PROIECT de LEGE în care să CEARĂ ca firmele de TELEFONIE MOBILĂ
  să RENUNȚE la CONTRACTELE în EURO și să le TREACĂ în LEI ,
  căci…………………………., ” Doamne Dumnezeule ” 🙂 🙂 🙂
  EU nu primesc PENSIA în EURO 😦 🙂 😦
  ci în LEUL românesc care astăzi este la cel mai SCĂZUT NIVEL postdecembrist :
  1 EURO= 4,8448 lei
  ceea ce duce la MĂRIREA FACTURII de PLATĂ lunară !!! 😦 😦 😦

  3) INCONȘTIENȚA unor români INFECTAȚI cu COVID-19 în ȚĂRILE unde au fost pentru TOT felul de OCUPAȚII multe din ele ONORABILE 🙂 🙂 🙂
  iar altele chiar NEORTODOXE precum CERȘITUL tâlhăritul, PROSTITUȚIA, traficul de persoane ,
  când se ÎNTORC în ” România normală ” de frica CARANTINEI de 14 zile 🙂 🙂 🙂
  NU declară de unde vin, mai ales cei care vin din țări precum ITALIA, SPANIA, ANGLIA, DANEMARCA !!! 😦 😦 😦
  Din această cauză , mai DEVREME sau mai TÂRZIU ,
  INFECTEAZĂ cu COVID-19 zeci , chiar SUTE de persoane ca în cazul pensionarului din MAI, fost Adjunct al Șefuui Poliției Capitalei și fost Șeful Departamentului de Pază și Protecție la ADP sector 4 care din cauza MINCIUNII a INFECTAT doar DUMNEZEU știe câte din cele 120 de persoane de la DP, sector 4 și câte de la Spitalul MAI, Dr. Gerota, unde a fost INTERNAT ! 😦
  Sigur se știe că a INFECTAT 22 de CADRE MEDICALE de la Spitalul GEROTA 😦 😦 😦
  și ……………..,pe măsura trecerii timpului, vor mai apărea și alte persoane INFECTATE cu COVID-19 !!! 😦 😦 😦

  De aceeași INCONȘTIENȚĂ a dat DOVADĂ și SENATORUL PNL, Vergil Chițac, fost RECTOR la Academia Forțelor NAVALE și MARITIME Constanța ,
  care, MINȚIND că era SUSPECT de COVID-19 , s-a dus la o PETRECERE cu 400 de FEMEI liberale și Constanța și a participat și la o ședință cu niște liberali INFECTÂND pe loc 4 LIDERI PNL(PDL) !!! 😦 😦 😦
  Dar, ÎNAINTE de a-i INFECTA pe cei 4, și-a INFECTAT soția, fiul, nora și nepoțelul de 3 ani !!! 😦 😦 😦

  Pentru asemenea IREPARABILE și IREPROBABILE fapte,
  Codul Penal prevede sancțiuni PREA BLÂNDE ( închisoare de la 2 luni la un an sau AMENDĂ )!!! 😦 😦 😦

  Celor doi li s-au întocmit DOSARE PENALE ,
  dar……………………….,
  unul fiind de la MAI -ul condus de LIBERALI
  iar al doilea fiind el însuși LIBERAL ,
  mai mult ca SIGUR vor fi AMENDAȚI iar pentru ei, BANII nu sunt deloc o PROBLEMĂ………………..

  4) Dacă pentru NERESPECTAREA măsurilor versus RĂSPÂNDIREA ” pas cu pas ” a CORONAVIRUSULUI ucigaș s-au ÎNTOCMIT până la această oră vreo 37 de DOSARE PENALE 🙂 🙂 🙂 după ce ” guvernul meu-5” ( Orban 3) NU va mai fi la BUTOANE 🙂 🙂 🙂
  DOSARELE PENALE pentru CHELTUIREA ” pe REPEDE înainte” 🙂 😦 🙂
  a BANULUI PUBLIC sub UMBRELA COVID-19 ,
  vor curge ” pas cu pas” 🙂
  mai ales că, președintele României, Klaus WERNER Johannis le-a ORDONAT ieri, 17 martie prin TELECONFERINȚĂ
  supușilor săi de la Palatul Victoria,
  să CUMPERE cu ” CELERITATE” de TOATE și nu oricum,
  ci ,
  ” foarte, foarte, foarte REPEDE” !!! 😦 🙂 😦

  5) După mai multe ore de PROTESTE VERBALE, aseară , peste 5000 de români din ITALIA, SPANIA, ANGLIA, AUSTRIA și GERMANIA,
  BLOCAȚI la granița UNGARIEI după ce guvernul condus de VIKTOR ORBAN a DECIS UNILATERAL să-și ÎNCHIDĂ FRONTIERELE ,
  au INTRAT în ROMÂNIA prin culoarul special deschis de Ungaria ” ODATĂ pentru TOTDEAUNA ” în partea de NORD-VEST a ȚĂRII !!! 🙂 🙂 🙂
  Din păcate, mulți dintre acei români , de FRICA CARANTINEI , nu au declarat de unde veneau ……………………..
  și de aici…………………….., DUMNEZEU cu MILA !!! 🙂 🙂 🙂

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 18/03/2020 @ 8:44 am | Răspunde

 5. @ ALLL !!! 😦 😦 😦

  1) Cu tot DECRETUL dat de președintele țării, Klaus WERNER Johannis,
  versus ”
  PLAFONAREA PREȚURILOR” în STAREA de URGENȚĂ ,
  din cauza miniștrilor INCOMPETENȚEI miniștrilor PNL(PDL) ,
  adică a ” guvernului meu-5” , Orban 3 ,
  PREȚURILE s-au MĂRIT ” pas cu pas” iar 1 KILOGRAM de CARTOFI a ajuns la 4 lei iar ăsta este doar un singur exemplu !!! 😦 😦 😦

  2 ) În urmă cu mai bine de 12 ani, mai exact în mandatul ” JAVREI ORDINARE” și a GUVERNĂRII PNL(PDL) , Călin Popescu Tăriceanu,
  ministresa muncii și protecției sociale, liberala Mariana Câmpeanu ,
  era tare rău DERANJATĂ de faptul că pensiile OFIȚERILOR sunt prea mari în comparație cu ale PROFESORILOR ,
  spunând cu subiect și predicat :

  – ” Cu ce este mai presus un OFIȚER fașă de un PROFESOR ?
  De ce un OFIȚER are PENSIA mai MARE decât un PROFESOR ” ??? 🙂 😦 🙂

  Ca să NU mai fiu ACUZAT din nou de unii și unele de faptul că îmi APĂR BREASLA
  ( eu fiind pensionar militar cu gradul de COLONEL obținut nu ca ” fostul COLABORATOR al SECURITĂȚII ,
  fostul jurnalist,Robert Turcescu , omul lui Traian Băsescu …:-( 😦 😦
  ci OBȚINUT după o VIAȚĂ întreagă de STUDII MILITARE și MUNCĂ ca OFIȚER de COMANDĂ și STAT MAJOR) 🙂 🙂 🙂
  absolvent de LICEU MILITAR în 1969
  https://aliosapopovici.wordpress.com/2013/09/23/) 🙂 🙂 🙂
  școală militară de ofițeri activi în 1972
  https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/08/27/
  și de academie militară în 1987
  https://aliosapopovici.wordpress.com/2012/08/14/
  voi lăsa pe altcineva să VORBEASCĂ despre ARMATĂ 🙂 🙂 🙂
  https://ziarulrealitatea.ro/romulus-haldan-20-ore-%C2%B7-romania-la-inceput-de-an-6-trimis-de-col-dr-ionel-pintilii/

  – Dacă vă întrebați DE CE am POSTAT acum așa ceva, RĂSPUNSUL îl veți GĂSI în realitatea zilelor NOASTRE când .

  ARMATA ROMÂNIEI
  montează, dotează și securizează ZONELE din fața SPITALELOR ȚĂRII cu CORTURI de CAMPANIE pentru combaterea RĂSPÂNDIRII COVID-19 🙂 🙂 🙂
  în timp ce PROFESORII ,
  stau BINE MERSI ACASĂ căci ȘCOLILE genearale,LICEELE și FACULTĂȚILE sunt ÎNCHISE ca urmare a STĂRII de URGENȚĂ ….

  3) ODATĂ cu REVENIREA în ȚARĂ a SUTE de MII de ROMÂNI din ȚĂRILE bântuite rău de tot de virusul ucigaș 😦 😦 😦
  în ” România normală ” a APĂRUT un NOU JOB :

  ” INSPECTORII SANITARI falși ” !!! 😦 😦 😦
  Este vorba de acei români care dincolo NU au PRESTAT o MUNCĂ CINSTITĂ 😦
  este vorba de un număr mic de AGRAMAȚI dar care se dau mari șmecheri ,
  indivizi ȘCOLIȚI pe TĂRÂMURI STRĂINE în ESCROCHERII FINANCIARE …………………

  Dacă ministrul de interne NU se va MIȘCA RAPID versus ” NOUL JOB ” ,
  ” INSPECTORII sanitari FALȘI” 😦 😦 😦 se vor RĂSPÂNDI mai REPEDE ca virusul ucigaș 😦
  căci FOAME de BANI a celor întorși ACASĂ și care NU au un LOC de MUNCĂ remunerat legal,
  este mai mare ca dorința miniștrilor cabinetului Orban-3 ( PNL(PDL) _
  de a FACE ce trebuie să FACĂ un guvern RESPONSABIL ……………..

  https://www.zf.ro/opinii/guvernul-bnr-bancile-actioneaza-financiar-acum-vor-trezi-strada-1-milion-someri-zeci-mii-businessuri-inchise-avem-nevoie-lichiditati-linii-credite-garantii-amanarea-taxelor-creditelor-oricum-aveam-18996224/?utm_source=newsletter&utm_medium=li324_mi190573&utm_content=articol&utm_campaign=Daca+Guvernul%2C+BNR+si+bancile+nu+actioneaza+financiar+acum%2C+se+vor+trezi+in+strada+cu+1+milion+de+someri+si+zeci+de+mii+de+businessuri+inchise%3A+avem+nevoie+de+lichiditati%2C+de+linii+de+credite%2C+de+garantii%2C+nu+de+amanarea+taxelor+sau+creditelor&utm_term=li324_mi190573_s174284
  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 19/03/2020 @ 9:17 am | Răspunde

 6. Comentariu de Beta — 19/03/2020 @ 4:58 pm | Răspunde

 7. Bonjour mon ami amie ALIOSA

  En ce jour de printemps je viens te saluer
  C’est le plus beau jour ou tout renaît
  Les arbres vont fleurir , la nature vas prendre de la splendeur

  Dommage il faudra attendre pour en profiter

  Mais
  Aujourd’hui le plus gros handicap la peur
  Mais pensons que
  La plus belle chose et l’amour
  Je te souhaite une belle fin de journée ou de nuit ainsi
  Qu’un agréable weekend
  Bisou Amical Bernard
  Que le réconfort de ses amis amies et
  L’AMITIE
  Sur cet air de printemps

  Comentariu de bernard25 — 20/03/2020 @ 5:54 pm | Răspunde

 8. @ ALLL !!!

  Sătul să le văd la TELEVIZOR figurile IPOCRITE ,
  scârbit să le aud vocile prefăcute și răgușite ,
  aseară , după mai multe ORE de AMÂNARE ,
  am ascultat la Radio România Actualități ,
  noile măsuri stabilite de ” guvernul meu-5” ( KWI) ,
  ” guvernul meu-3” Orban,
  prevederile ORDONANȚEI militare nr.1
  versus STOPAREA răspândirii CORONAVIRUSULUI ucigaș în ” România normală” ( pe dracu ) 😦 😦 😦

  Aici și ACUM ,
  din LIPSĂ de timp, voi POSTA doar ADRESA pe care,
  de o veți ACCESA 🙂
  „ pe REPEDE înainte”
  EA vă va LUMINA !!! 🙂 🙂 🙂

  http://www.romania-actualitati.ro/noi-restrictii-impuse-de-guvern-pentru-combaterea-raspandirii-covid-19-136395

  Alioșa .

  Comentariu de Aliosa — 22/03/2020 @ 9:41 am | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mulțumesc WordPress.com/

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com.

%d blogeri au apreciat: